Dodany przez najnowszą, obszerną nowelizację kodeksu postępowania cywilnego artykuł 804(2) ma duże znaczenie dla osób dochodzących swoich roszczeń przy pomocy komornika. Dotyczy on sytuacji, gdy ma miejsce następstwo prawne. Następstwo prawne polega na przejściu prawa podmiotowego (uprawnienia) np. z umowy albo czynu niedozwolonego, na inną osobę, niż wymieniona w tytule egzekucyjnym. W praktyce bardzo dużą rolę odgrywa tu cesja wierzytelności, czyli np. transakcja zawarta poprzez „giełdę długów” albo inna umowa tego typu.

Artykuł 804(2) dotyczy sytuacji, gdy przejście uprawnienia nastąpiło gdy już powstał tytuł wykonawczy albo uprawomocnił się tytuł egzekucyjny, który nie podlega zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności.
Korzystając z art. 804(2), następca prawny może wnieść o wszczęcie egzekucji w oparciu o tytuł wystawiony na poprzednika. Prawo nie nakazuje, by następca uzyskał klauzulę wykonalności na swą rzecz, jednak wymaga, by do wniosku dołączył dokument urzędowy albo dokument prywatny z urzędowo poświadczonym podpisem. Dokument taki ma potwierdzać przejście uprawnienia. Jeśli dokumentu brak, nowy wierzyciel może wytoczyć powództwo o ustalenie z art. 189 k.p.c. i oczywiście pozwać dłużnika na ogólnych zasadach.

W postępowaniu egzekucyjnym niedołączenie dokumentu powoduje, że organ jest musi postanowić o odmowie wszczęcia egzekucji, bez wzywania do uzupełnienia braku pisma. Prawomocna odmowa wszczęcia postępowania egzekucyjnego z powodu niewykazania przejścia prawa w myśl art. 804 (2) nie narusza uprawnienia wierzyciela do wniesienia do sądu wniosku o klauzulę wykonalności ze stwierdzeniem przejścia uprawnień (art. 788 k.p.c.). Można też uzyskać odpowiedni dokument i ponownie składać wniosek z art. 804 (2).